Klidná Bašť logo

Dopis úřadu pro civilní letectví

OP letiště Vodochody

Úřad pro civilní letectví

Ing. Josef Rada

Generální ředitel

Letiště Ruzyně

160 08  PRAHA 6

 

 Připomínky k návrhu zřízení OP Letiště Vodochody

 Vážený pane řediteli,

 

dopisem zn. DOC 10/003 ze dne 1.2.2010 jsme žádali o zařazení našeho občanského sdružení jako účastníka v územních a stavebních řízeních, týkajících se letiště Vodochody. Dopisem ÚCL zn. 003975-10-701 ze dne 14.6.2010 jste nás vyrozuměli, že tomuto požadavku vyhovujete.

Dopisem zn. DOS 11/008 ze dne 8.12.2011 jsme v souladu s výše uvedeným žádali o poskytnutí podkladů k návrhu opatření obecné povahy – změna OP Letiště Vodochody, ze strany ÚCL jsme se však nedočkali vůbec žádné reakce.

Konstatuji, že přes Vaše osobní ujištění o snaze komunikovat a spolupracovat v rámci správních řízení s dotčenými subjekty nečiní v tomto ohledu ÚCL směrem k našemu OS vůbec nic a naše podání prostě ignoruje.

Tento přístup se diametrálně odlišuje od způsobu, jakým naopak ÚCL jedná s vlastníkem Letiště Vodochody, kdy ochotně vyhovuje všem jeho požadavkům, aniž by měly zákonný důvod, což lze dokumentovat právě na probíhajícím správním řízení o zřízení OP. Vyvolává to nutně dojem o nadstandardních vztazích, o jejichž důvodu je možno spekulovat různě.

V příloze dopisu zasíláme námitky a připomínky OS Klidná Bášť ke jmenovanému návrhu.

 S pozdravem

 Ing. Petr Utěkal

předseda o.s.

 

Námitky a připomínky k návrhu opatření obecné povahy ke zřízení OP Letiště Vodochody

 

Občanské sdružení Klidná Bášť v souladu s ustanoveními § 172. Zákona č. 500/2004 Sb. podává následující námitky a připomínky k Návrhu opatření obecné povahy ke zřízení ochranných pásem letiště Vodochody:

1. Zpochybňujeme samotnou podstatu návrhu – zřízení ochranných pásem. Stávající letiště Vodochody ochranná pásma již má, nejedná se tedy o zřízení OP, nýbrž nanejvýš o jeho změnu. Podle našeho názoru má název správního řízení respektovat skutečný stav věci a nezadávat příčinu jeho případné zmatečnosti.

2. Nesouhlasíme s formulací Odůvodnění „Ochranná pásma zajišťují ............ a jejich výhledový rozvoj“. Zde především shledáváme výše zmíněný nadstandardní přístup ÚCL, který se de facto snaží legalizovat budoucí, dosud nespecifikované a neschválené rozšíření provozu letiště Vodochody. Domníváme se, že OP je nanejvýš závažné opatření s dalekosáhlými dopady na dotčené obce, jejich infrastrukturu a občany, jakož i životní prostředí regionu obecně. Není tedy možno je vyhlašovat s ohledem na nějaký blíže nespecifikovaný „budoucí rozvoj“, dávat tedy letišti jakýsi podepsaný bianco šek na úkor práv dotčených subjektů. Ochranná pásma musí respektovat skutečný stav letiště a jeho provozu v daném okamžiku a jeho parametry musí být v opatření definovány, což v předkládaném návrhu zcela postrádáme.

3. V přílohách návrhu jsou nákresy navrhovaných ochranných pásem. Nejsou přiloženy nákresy stávajících pásem, takže si nelze učinit názor na proklamované ujištění, že vyhlášením nových pásem dojde k jejich zmenšení. Z našeho rozboru vyplývá, že je tomu spíše naopak, což vyplývá i z logiky věci – uniká nám důvod, proč by se vyhovující OP (a vyhovující zřejmě je vzhledem k tomu, že letiště je v provozu) měla zmenšovat.

4. V návrhu postrádáme rovněž porovnání či nákres prolínání OP s ochrannými pásmy ostatních letišť – přinejmenším letiště Ruzyně, Kbely, Letňany, aby bylo možno si učinit názor na skutečný stav omezení dotčených subjektů.

5. Odmítáme konstatování, že projednání Návrhu je fakticky formální a že rozesláním dotčeným obcím ke zveřejnění považuje ÚCL návrh za projednaný. Podle našeho názoru pro takový postup nemá ÚCL zákonnou oporu a projednání musí proběhnout v souladu se zákonem.

6. Způsob vypořádání s problémem stoletých hnízdišť krkavcovitého ptactva, zejména havranů a kavky obecné v okolí letiště prostým vyhlášením vnějšího ornitologického pásma považujeme nejen za čistě formální a alibistický, ale doslova za skandální. Vyhlášením tohoto pásma bez dalších opatření se pro zajištění bezpečnosti provozu na letišti a tím i okolních obcí a obyvatel nečiní vůbec nic. Přitom je známo, že desetitisícová hejna ptactva migrují pravidelně přes území letiště a způsobují extrémní bezpečnostní rizika, zejména v souvislosti s okolními zařízeními (zásobníky PHM, tekutých plynů, chemičky, jaderná zařízení,…).

7. Návrh opatření obecné povahy ke zřízení ochranných pásem letiště Vodochody považujeme jednak za zbytečný, jednak ve smyslu výše uvedeného za zcela formální a nedostatečný. Navíc je pravděpodobné, že byl zpracován nikoliv na základě požadavku, nýbrž na základě objednávky Letiště Vodochody.

Závěr:

Navrhujeme, aby správní řízení o zřízení OP bylo zastaveno s oddůvodněním o jeho předčasnosti. V současné době jak je všeobecně známo probíhá proces EIA k záměru rozšíření provozu letiště Vodochody, který není zdaleka ukončen a jehož výsledek nelze předjímat. Naopak zahájením tohoto řízení dochází podle našeho názoru k nepřípustnému zasahování do procesu. Zastavením řízení nevznikne Letišti Vodochody žádná škoda ani omezení a ÚCL by dostálo své povinnosti objektivního a nestranného orgánu.