Klidná Bašť logo

EIA 2011

 

Ministerstvo životního prostředí

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí

Vršovická 1442/65

100 00 Praha - Vršovice

 

Stanovisko Občanského sdružení Klidná Bášť

k Posudku dokumentace EIA záměru Letiště Vodochody – č. MZP 257

 

 

Ve smyslu ustanovení § 9 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“) tímto v zákonné lhůtě podávám k posudku následující

 

NESOUHLASNÉ STANOVISKO:

 

A. Vypořádání posudku s připomínkami OS Klidná Bášť:

 

Posudek vynechal stránky č. 4 – 8, část. 9 Stanoviska OS, kde požadujeme vyjádření k 39 podmínkám MŽP, se kterými se zpracovatel nevypořádal. Připomínky OS v této části obsažené a jejich zdůvodnění tedy ignoruje, což odporuje ustanovení zákona 100/2001 Sb. Konstatujeme, že tento neseriózní přístup posudkáře je signifikantní a pokud jsme měli možnost posoudit, postupoval stejně de facto u všech zveřejněných připomínek ostatních subjektů.

K jednotlivým bodům vypořádání:

K bodu 1 – zdůvodnění potřeby letiště:

Zdůvodnění potřeby je podle autora posudku zcela věcí oznamovatele a nemá vliv na proces EIA. S tím nelze souhlasit, protože právě zdůvodnění potřeby záměru takového rozsahu jako je letiště má rozhodující význam v posuzování vlivu na životní prostředí. Zejména v regionu s tak vysokou mírou zatížení, jako je okolí letiště Vodochody, je třeba posoudit, zda je nutné negativní ovlivnění akceptovatelné. Podle našeho názoru by žádný záměr, který zhoršuje životní prostředí, neměl být povolen, pokud se nejedná o objekt ve veřejném zájmu, což letiště Vodochody očividně není. Teprve u záměrů ve veřejném záměru mohou být definovány podmínky, které negativní dopady minimalizují a za jejichž splnění lze záměr povolit.

Vypořádání zpracovatele posudku s tímto bodem proto považujeme za účelové a tedy protizákonné.

 

K bodu 2 – požadavky MŽP k dopracování dokumentace:

Zpracovatel posudku zjevně odpovídá na něco jiného, než bylo obsahem naší připomínky. Konstatuji, že se s ní tedy nevypořádal a že náš oprávněný požadavek na transparentní zveřejnění dat, ze kterých vychází výpočty studií, odmítá.

Vypořádání zpracovatele posudku s tímto bodem proto nepovažujeme za splněné.

 

K bodu 3 – OHP:

Totéž jako u bodu 2 – posudek neodpovídá na naši připomínku a místo jejího posouzení cituje ustanovení zákona ohledně OHP, i když toto ustanovení se zjevně letiště Vodochody netýká. Nesouhlasíme s tvrzením zpracovatele posudku, že OHP je nástrojem pro ochranu obyvatelstva před hlukem, protože je tomu právě naopak.

Tento způsob vypořádání připomínek považujeme za nezákonný, protože jednoznačně straní oznamovateli.

 

K bodu 4 – limit 35.000 pohybů za rok:

Přes tvrzení autora posudku se nedomníváme, že nepřekročitelnost 35 000 pohybů za rok je zaručena podmínkou návrhu stanoviska EIA. Taková podmínka, i kdyby byla ve stanovisku MŽP stanovena (tedy nikoliv pouze v jeho návrhu), nemá vůbec žádnou právní hodnotu, její dodržování nelze kontrolovat natož soudně vymáhat, nebo požadovat sankce. Naopak trváme na tom, že dokumentace neobsahuje žádné údaje, které by garanci limitu pohybů obsahovaly. Návrh stanoviska, obsažený v Posudku, takovou garancí není, zejména uvážíme-li, že dojde k prodeji letiště jinému subjektu. Totéž platí o garancích omezení nočních letů a dokonce i o povolení letů větších typů letadel.

Posudek opět neodpovídá na podstatu připomínky, je tedy podle našeho názoru nezákonný.

K bodu 5 – výpočtové chyby:

Zde se autor posudku dopouští vědomé lži. Výpočtové chyby byly nalezeny (viz připomínky OS Klidná Bášť k Dokumentaci z 12/2010 č. 5 – hlukový deskriptor, č. 9 – zásobování pohonnými hmotami a č. 11 – hospodaření s odpady) a řádně připomínkovány. Konstatujeme, že během celého procesu EIA nebyla tato závažná (patrně úmyslná) pochybení dokumentace akceptována, vysvětlena, ani vyvrácena.

Jmenovitě jde o to, že:

-          Pro výpočet hlukového deskriptoru byl úmyslně použit nesprávný vzorec. Jestliže předkladatel studie tvrdil, že L22-06 je roven nule (vylučoval noční lety, což ovšem v další fázi dokumentace již neplatí), nemohl použít uvedený vzorec pro výpočet LDN, který právě hlukové zátěže z nočního období zatěžuje vyšším koeficientem. Výsledkem je „na papíře“ nižší celková hluková zátěž (možná až o 10 dB).

-          Zásobování pohonnými hmotami je vzhledem k charakteristikám provozu a používaných letadel cca 10x poddimenzováno. To má zásadní dopad jak pro dopravní zátěže, tak pro možné kontaminace vod, požární bezpečnost nevyjímaje.

-          Likvidace odpadů během výstavby je poddimenzována 2x, takže provoz TNA po místních komunikacích bude dvojnásobný. Navíc nikdy nebyl splněn požadavek specifikace konkrétních komunikací, konkrétní klasifikace odpadů a místo jejich zneškodnění vč. způsobu.

Posudek zamlčuje rozhodná fakta, čímž porušuje zákon. Stanovisko EIA nelze vydat na základě neúplných a zfalšovaných údajů.

 

K bodu 6 – zdravotní rizika:

Posudek reaguje na připomínku k dokumentaci z roku 2011 tím, že odkazuje na údajné údaje z roku 2008. V připomínce o nic podobného nešlo, naopak se odvolávala na poslední verzi dokumentace (2011), která připouští o 9% zvýšené riziko úmrtnosti (způsobené vlivem záměru LV) dospělé populace, nikoliv tedy vlivem stávajícího znečištění, jak se snaží vsugerovat autor posudku. Dále pak se posudek odvolává na oponentní posudek ke zdravotním rizikům, což je irelevantní – předmětný oponentní posudek se naší připomínkou nezabývá, navíc potvrzuje správnost údajů dokumentace, takže vlastně i oprávněnost naší připomínky.

Posudek naši připomínku nevypořádal. Vzhledem k tomu, že obdobný, ne-li horší přístup zachoval u všech připomínek (nejen OS Klidná Bášť), je otázka, k čemu je takový posudek dobrý. Pokud se šmahem zamítají názory odborníků a dotčené veřejnosti, musí nutně jakýkoliv záměr, byť sebevíce poškozující životní prostředí, získat kladné stanovisko. Tím je zpochybněn celý proces EIA a jeho opodstatnění, protože se stává pouhou formální záležitostí, nijak neovlivňující ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel a přispívající pouze k proplacení honorářů zainteresovaných osob.

 

 

B. Vypořádání posudku s požadavky OS Klidná Bášť:

 

Zmíněné požadavky OS byly formulovány pro případ opětovného vrácení dokumentace předkladateli a požadovaly přepracování či opravy některých kapitol. Ke vrácení ovšem nedošlo, takže tyto požadavky ztrácejí smysl. Jelikož však Posudek na ně z neznámých příčin reaguje (zřejmě pro posílení argumentů prosazujících záměr), komentujeme některé zvláště závažné body. Je však třeba podotknout, že se ze strany zpracovatele posudku nejedná o věcnou argumentaci, ale spíše o propagační materiál, zadaný investorem:

·         Opakovaně obhajuje vyhlášení OHP, jakkoliv je ze zákona zřejmé, že letiště Vodochody je mít nemusí. Opakuje oblíbenou frázi o ochraně obyvatel, zatímco každému je jasné, že OHP naopak chrání letiště a tak je také koncipováno. Zejména ve spojitosti s ustanoveními zákona 258/2000 Sb. může po vyhlášení OHP docházet až k vyvlastňování majetku.

·         Veškeré požadavky na upřesnění kapacit letiště a jeho provozu, kategorií používaných letadel a garancí jejich dodržování odbývá poukazem na omezující podmínky stanovené v posudku či v tzv. veřejném příslibu. Obojí je z hlediska skutečného provozu zcela bezcenné. Právě tím, že ony podmínky označuje za „omezující“, potvrzuje posudek, že skutečné kapacity letiště a provozu jsou mnohem vyšší, než které jsou použity pro výpočty hlukových a imisních zátěží. To dokládá výslovné uvedení pohybů letadel s větším rozpětím než 36 m, čímž autor jednak nezákonně dokumentaci doplňuje, jednak popírá její tvrzení, že letiště pro pohyb takových letadel nevyhovuje.

·         V celé dokumentaci a následně i v posudku se operuje s tím, že byly zpracovány varianty záměru. Ve skutečnosti žádné zpracovány nebyly, pouze se o nich oba dokumenty opakovaně zmiňují, zřejmě sledujíc heslo, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Faktem je, že v celé dokumentaci není jediný výpočet, tabulka či graf (s výjimkou jedné mapky s izofonami), které by se týkaly jiné varianty záměru, než té „výsledně“ prezentované. Nelze tedy vůbec posoudit, jaký vliv na životní prostředí by případné jiné varianty měly. Zvláště nepochopitelné jsou stálé odvolávky na tzv. „zamítnutou variantu“. Proč dokumentace neobsahuje alespoň jednu „nezamítnutou“ variantu, není známo. Je s podivem, že posudkář tuto podivnou hru autora dokumentace neodhalil. Patrně proto, že sám bývá v pozici zpracovatele jiné dokumentace EIA a autor této dokumentace (LV) pak jejím posudkářem. Posudek dále uvádí, že byly „posuzovány“ varianty s různými délkami RWY. To se nezakládá na pravdě, protože se o žádnou variantu nejedná, investor se prostě rozhodl dráhu prodloužit o úsek, který má na pozemku letiště k dispozici. Toto prodloužení jednak potvrzuje naše přesvědčení o přípravě letiště pro větší letadla, než je deklarováno, jednak zvyšuje hlukové zátěže o ose RWY (při využití delší dráhy budou letadla pochopitelně o 15 metrů níže nad dotčeným územím ve směru prodloužení). Tento faktor však zřejmě do výpočtů hlukových zátěží zahrnut nebyl. Pozoruhodné je, že posudek tvrdí pravý opak – že totiž letadla budou výše a hlukové zátěže nižší. Buď tedy autor posudku neovládá základní goniometrické funkce (stačila by i Pythagorova věta), nebo vědomě lže. Tak jako tak to potvrzuje náš názor o propagačním účelu Posudku, namísto toho, aby sloužil k ochraně životního prostředí a obyvatelstva.

·         Monitoring hluku je v posudku prezentován jako jednak podmínka schválení provozu, jednak jako ochrana obyvatel před nadměrnými hlukovými zátěžemi. Teoreticky tomu tak skutečně je, ovšem vzhledem k platné legislativě, zejména NV 272/2011 Sb. je jakékoliv monitorování leteckého hluku drahý luxus, který nemá žádnou zpětnou vazbu na možnosti omezování leteckého hluku. Navíc monitoring bude provádět laboratoř na zakázku letiště (není jiná možnost) a výstupy z něj tedy budou vlastnictvím letiště, ať budou jakékoliv.

·         Kapacity zásobníků pohonných hmot – kromě výše uvedeného v bodu 5. výpočtové chyby, nemůžeme souhlasit s názorem posudku, že tato kapacita .... vychází z projektu oznamovatele a proces EIA je nemůže změnit. Nejde o to, že by je měl posudek měnit, na to nakonec dle zákona ani nemá právo (což v jiných bodech ovšem nedodržuje), ale o to, že se jedná o významný zdroj možného poškození životního prostředí a dopravní zátěže. To měl posudek odhalit, resp. použít námi předložené výpočty. Je totiž rozdíl, jestli mají zásobníky kapacitu 600 nebo 6000 m3, a jestli jejich zásobování probíhá jednou týdně nebo denně. Takto je zřejmé, že posudek zamlčuje údaje, důležité pro rozhodovací proces EIA.

·         Totéž platí o hospodaření s odpady ve fázi výstavby – viz výše uvedený bod 5. Podle posudku je vše v pořádku, protože to je v příloze č. 8 dokumentace. To, že je to v této příloze špatně, jej evidentně nezajímá. Dokumentace uvádí množství dopravovaných hmot ve výši 807.940 t, z toho pak byl vypočten počet potřebných těžkých nákladních aut (TNA – po 20t) – 7,5 TNA/hod. Toto množství TNA skutečně v plánovaném čase stavební odpady odveze, ovšem nikde není uvedeno, že se musí také po stejné trase (která ovšem není specifikována) vracet zpět. Pohyb TNA tedy v regionu bude přesně dvojnásobný, než uvádí zmiňovaná příloha. Podle našeho názoru je dvojnásobné poddimenzování dopravy závažným pochybením, které měl posudek odhalit. Přes připomínku OS to ovšem posudek zamlčuje, což je protizákonnéPodle našeho názoru nelze vydat souhlasné stanovisko EIA na základě zatajených, upravených, či účelově změněných údajů.

·         MÚK na D8 není na rozdíl od názoru autora posudku součástí dokumentace EIA. Ta neobsahuje:

a) Rozptylovou studie znečištění ovzduší pro výstavbu MÚK na D8

Dokumentace „P_16_RS_Výstavba“ srpen 2010  řeší rozptylovou studii  jen pro výstavbu letiště. Pro MÚK na D8 není řešena.

Dokumentace „P 21_ RS-Etapa výstavby“ červenec 2011 řeší rozptylovou studii   jen pro výstavbu letiště. Pro výstavbu MÚK na D8 není řešena.

b) Přírodovědný průzkum pro MÚK na D8

Dokumentace „P_15_Zoologický průzkum“ červen 2010 řeší jen plochy letiště. Pro MÚK na D8 není řešen.

Dokumentace „P 18_Aktualizovaný zoologický průzkum“ červenec 2011řeší jen plochy letiště. Pro MÚK na D8 není řešen.

c) Dendrologický průzkum a ocenění dřevin pro MÚK na D8

Dokumentace „P_14_Botanický průzkum“ červen 2010 řeší jen plochy letiště. Pro MÚK na D8 není řešen.

d) Korozní průzkum pro MÚK na D8

Korozivní agresivita, bludné proudy nejsou pro MÚK na D8 v žádné dokumentaci řešeny.

e) Projekt odpadového hospodářství pro MÚK na D8

Projekt odpadového hospodářství přestavby MÚK na D8 není řešen.

Není řešeno:

-        Odpady v průběhu výstavby  MÚK na D8

-        Druh a kategorizace odpadů z výstavby  MÚK na D8

-        Způsoby využití a zneškodňování odpadů MÚK na D8

-        Minimalizace dopadů na prostředí v důsledku tvorby odpadů MÚK na D8

-        Možnosti zneškodňování odpadů MÚK na D8

f) Výkresovou dokumentaci pro MÚK na D8

Výkresová dokumentace neobsahuje přehlednou situaci, Komunikační objekty, Charakteristické příčné řezy, Podélný profil radiály, Podélné profily připojovacích pruhů.

Výkresová dokumentace obsahuje ve složce „ P_4_Situace stavby - P 4. 3. Napojení na D8“ jen Koordinační situaci M 1:1000.

MÚK na D8 tedy není v rámci dokumentace řešena, pro tvrzení o opaku nemá autor posudku žádné podklady.

     Je evidentní, že MÚK nemůže být na základě EIA LV realizováno. Tím podivnější je podmínka posudku, že kolaudační rozhodnutí na terminál letiště může být vydáno jen při zprovoznění tohoto přivaděče. Jednak kolaudační řízení se rozhodně nebude řídit přáním či podmínkou posudku, to je součástí zcela jiného správního řízení (na což naopak posudkář s oblibou poukazuje u jiných kapitol dokumentace), jednak není jasné, proč tuto podmínku váže pouze na kolaudaci terminálu a nikoliv celého letiště. Takový postup by byl možný v jediném případě, který ovšem je podle nás logický a poukazujeme na něj již od počátku procesu EIA – že totiž letiště je připravováno ke zcela jinému účelu, než na jaký je předkládána dokumentace EIA. I vzhledem k posledním úpravám dokumentace, z nichž některé provedl protiprávně sám posudkář, se nabízí varianta využití letiště pro cargo. To samozřejmě terminál nepotřebuje, takže by vlastně majitel letiště byl k takové změně „donucen“, i když poctivě celou dobu připravoval letiště pro nízkonákladovou dopravu cestujících.

Jsme přesvědčeni, že se v tomto případě jedná o plánovaný koordinovaný postup, tedy podvod. Na základě uvedených skutečností nemůže být vydáno souhlasné stanovisko se záměrem.

 

 

C. Stanovisko OS Klidná Bášť k dalším částem dokumentace:

 

1) Studie EUROCONTROL

·         Studie konstatuje platnost hlukových limitů v ČR ve výši 60 dB pro den a 50 dB pro noc. Dále konstatuje, že dle Dokumentace budou překročeny tyto limity pouze na třech místech, a to u p.č. 116, 170 a 172 na k.ú. Panenské Břežany. Nikde se však nezmiňuje o závazku omezení nočního provozu. Zřejmě proto, že takový závazek považují za bezcenný. Studie EUC nijak neposuzuje správnost výpočtů hlukových zátěží ani serióznost použitých vstupních dat, pouze konstatuje, že jejich konstantní hodnoty nelze během provozu garantovat, takže skutečné hlukové zátěže se mohou od vypočítaných značně lišit. Proto doporučuje instalovat sofistikovaný systém monitoringu hluku s předpovědí budoucích zátěží.

·         Vzhledem k tomu, že studie nijak nehodnotí správnost výsledných hodnot hlukových zátěží a možné odchylky od nich doporučuje eliminovat prediktivním monitorovacím systémem, je podle našeho názoru studie Eurocontrol pro hodnocení EIA bezcenná (nezaměňovat s bez ceny). Vůbec se totiž nezabývá připomínkami dotčených obcí, odborníků a občanů a navíc doporučuje v ČR nerealizovatelný kontrolní systém. Což studie de facto připouští s odvoláním na platnou legislativu ČR. Za platnosti NV 272/2011 Sb. je totiž jakýkoliv monitoring hluku, (natož prediktivní) zcela zbytečný, nereálný a především neufinancovatelný.

2) Studie EKOLA

Obsahuje závažná logická pochybení, která autor Posudku vůbec neodhalil. Nabízí se otázka, zda hlukovou studii vůbec četl:

·         Kap. 1.1 Shrnutí dosavadního postupu obsahuje dva naprosto si odporující odstavce, týkající se jedné a téže varianty plánovaných pohybů letadel.

·         Údaje o nočních letech, které jsou v různých částech studie uváděny odlišně, takže nelze jednoznačně určit, jaký noční provoz ve skutečnosti bude – ani co do počtu, hodin nebo typu letadel. Jsou prováděny manipulace s pojmy „průměrný počet“, což přímo popírá (ostatně zcela nekontrolovatelný a tudíž bezcenný) příslib o maximálním počtu nočních letů, uvedený na jiném místě studie. Zjevně se tedy jedná o lež.

·         Údajná garance neprovádění nočních letů i s ohledem na výše uvedené je zcela bezcenná.

·         Mimořádné letecké akce nejsou zahrnuty do výpočtů hlukových zátěží, studie je ovšem jednoznačně nevylučuje.

·         Ve výpočtech rovněž není zahrnuto průměrných 14 letů s okruhovým létáním denně, které studie uvádí.

·         Měření hlukového pozadí prokazuje již dnes překračování limitů v některých lokalitách, což studie dále nezohledňuje.

·         Studie připouští vzhledem k neurčitosti výpočtu (využití směrů dráhového systému a změny akustického výkonu letadel!!!) možné zvýšení zátěže až o 3 dB – což jest dvojnásobek zátěže, Posudek však tuto okolnost ignoruje.

·         Stejně tak Posudek nijak nekomentuje nehorázné tvrzení studie, že předpokládaný výhledový provoz je uvažován s rezervou a závěry studie tedy budou na straně bezpečnosti. Takové ničím nepodložené tvrzení jednak do hlukové studie vůbec nepatří, jednak neexistuje sebemenší důvod mu věřit, natož jej akceptovat jako relevantní.

·         Nezávislé výpočty, provedené autorizovanými osobami, prokázaly vyšší hodnoty LDVN (o 2,9 bB, čili téměř o dvojnásobek), než jaký uvádí studie. Pokud vůbec byla zpracována oponentní hluková studie, buď tedy byly její závěry ignorovány, nebo byly zpracovány stejně zainteresovanými osobami, jako jsou zpracovatelé dokumentace. Takový postup zavání zatajováním informací a je evidentní, že na základě zatajených údajů zpracovaná EIA nemůže být akceptována. Další identický postup se týká stanovení počtu zasažených obyvatel v Bášti – podle studie bude 12,78% obyvatel vystaveno hlukovým imisím v nadlimitním pásmu 60 – 65 dB, 66,9% obyvatel pak bude v tzv. pásmu výstrahy 55 – 59,9 dB a přesto se v EIA tvrdí, že v dané lokalitě žádná překračování nejsou – čili je studie vylučuje z hodnocení. Totéž se týká dalších 106 zasažených obyvatel v pásmu 50 – 55 dB, kteří nejsou uvedeni v žádném závěru hlukové studie, ani celkovém hodnocení. Naopak se tvrdí, že i když dojde výhledovým leteckým provozem k dalšímu zvýšení hlukového zatížení, budou tyto změny v převážné většině území pod limitní úrovní. Přitom jakékoliv zvýšení provozu jak co do pohybů, tak používaných letadel jiné kapitoly dokumentace vylučujíTo vše Posudek zcela ignoruje.

·         Posudek nijak nenapadá neustálé zdůrazňování tzv. zahrádkářské kolonie v Panenských Břežanech za účelem relativizace nadměrných zátěží v této oblasti, přičemž ovšem se jedná o regulérní domy pro bydlení. Totéž se týká i jiných obcí, navíc i takto účelově charakterizované objekty se ve výsledkové tabulce 14 a všech závěrech EIA nějak ztratily.

·         Stejně tak se Posudek nevyjadřuje k tvrzení studie, že „I když dojde výhledovým leteckým provozem ke zvýšení hlukového zatížení okolí LKVO, budou tyto změny v převážné většině území s chráněnou obytnou zástavbou v hladinových úrovních pod limitní úrovní. Přitom žádná hluková legislativa termín většina území nezná, vždy je třeba hodnocení vztáhnout k nejnepříznivějšímu místu.

·         Nedostatečné posouzení kumulace hlukových zátěží Posudek vůbec nehodnotí. Přitom zcela zásadním pochybením je, že se nikde neuvažuje o „kumulaci“ hluku z provozu letiště s již měřeným hlukem pozadí. Ten samotný je již nyní na hranici hygienického limitu a při jeho přičtení k hluku jen z letiště lze očekávat zvýšení výsledných hladin až o 3 dB – a to i bez uvažování hluku ze silniční či železniční dopravy.

·         Účelové tvrzení o nemožnosti hodnocení kumulativních vlivů (vinou stávající legislativy, která údajně hodnotí každý zdroj hluku zvlášť) Posudek rovněž neřeší. Autorizovaný posudkář zcela jistě ví (měl by vědět), že to platí pouze v případě, že pro různé zdroje hluku platí různé limity. To ovšem není posuzovaný případ, protože přinejmenším pro hluk ze silniční dopravy a starou hlukovou zátěž platí stejné limity, jako pro hluk z letecké dopravy. Je s podivem, že toto nesmyslné a účelové tvrzení studie nenapadl.

·         Posudek vůbec nehodnotí nesmyslná ustanovení studie o monitoringu hluku. Jde o nejasnosti okamžiku spuštění monitoringu, jeho výstupech a způsobu zveřejňování a zejména jeho účelu – jelikož pro praktické použití, tedy zajištění nepřekračování limitů, je nepoužitelný. Na vině je platné NV 272/2011 Sb., které jakoukoliv obranu proti hluku v daném čase znemožňuje, což zpracovateli Posudku nepochybně musí být známo. V Posudku ovšem o tom není ani zmínka, podstatné náležitosti pro objektivní rozhodování o vlivu záměru na životní prostředí tedy zamlčuje.

 

3) POSUDEK

Především je třeba říci, že způsob vypracování posudku, který se vyznačuje kopírováním celých kapitol dokumentace do posudku, považujeme za jeho úmyslné znepřehlednění (předpokládáme, že honorář za posudek není odvozen od počtu jeho stran). Přitom by úplně postačily odkazy na příslušné kapitoly, případně citace podstatných dat.

Dále pak jsme názoru, že obecně celý proces EIA a zejména pak posudek dokumentace má sloužit k ochraně životního prostředí, nikoliv zejména proto, že je honorován ministerstvem životního prostředí. Dle §19 odst. 2 zákona 100/2001 Sb. je zpracovatel posudku povinen posoudit dokumentaci objektivně a v plném rozsahu. Dokumentace musí být posouzena se základními zásadami správního rozhodování, tedy věcně správně, zákonným způsobem, přesvědčivě, nestranně a přezkoumatelně. Jednou z hlavních zásad správního rozhodování je nezávislost. Nezávislost autora posudku předpokládá i zákon 100/2001 Sb. a směrnice EU 85/337/EHS.

Z prověrky stovek již proběhlých procesů EIA jsme zjistili, že je zavedenou praxí, když zpracovatel dokumentace a posudkář určitého záměru působí společně též u jiného záměru, ovšem s vyměněnými pozicemi. Pak ovšem nelze o objektivitě hovořit, evidentně se jedná o střet zájmů, dokonce možná o podjatost. Tento případ platí i pro osoby autorů dokumentace EIA letiště Vodochody a jeho posudku. Z téže prověrky pak vyplývá, že opět u několika stovek zamítnutých záměrů byl pouze v jednom případě negativní posudek, ostatní zamítnuté záměry měly posudek kladný. Nabízí se otázka, zda není na místě zaběhlý systém procesů EIA podrobit analýze a od základů jej změnit včetně autorizovaných osob.

Posudek EIA LV není podle našeho názoru zpracován v souladu se zákonem. Kromě výše uvedených výhrad namítáme zejména:

·         Podle ustanovení §9, odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb. nesmí zpracovatel posudku zasahovat do dokumentace, tzn. ji doplňovat, opravovat a přepracovávat. Toho se ale autor dopustil např. opravou tabulky ze str. 118 dokumentace, opravami názvů kapitol a zejména doplňováním o údaje, které se v dokumentaci vůbec nevyskytují. Jmenovitě jde o pohyb větších letadel, než uvádí dokumentace. Podle posudku bude letiště využíváno i k letům letadel s rozpětím křídel větším než 36 m, údajně pro zajištění výrobního programu firmy Aero. To ovšem nikde v dokumentaci není uvedeno, takže evidentně tyto pohyby nebyly zahrnuty do hlukové studie a navíc až dosud žádná taková letadla a.s. Aero nevyužívala. Opět tedy posudkář dokumentaci upravuje ve prospěch jiného použití letiště, než které je předmětem dokumentace. Další nezákonné úpravy vidíme v manipulaci s údajnými variantami záměru (které v dokumentaci žádné nejsou) a též s klasifikací a definicí nočních letů. Manipulaci spatřujeme v úmyslném zamlžování počtu a doby nočních letů, jakož i v chaotickém používání termínů maximální počet, průměrný počet, celkový počet, atd. Přitom dokumentace uvádí počet nočních letů jako nulový.

·         Posudek musí zohlednit všechny došlé připomínky, úplně a v termínu. Autor však některé připomínky evidentně ignoruje, navíc nesprávně označuje jejich původce (zásadní připomínku obce Panenské Břežany označil jako anonymní). Část posudku s vypořádáním některých připomínek (mimo jiné i výše zmíněnou) pak dodal až týden po oficielním zveřejnění posudku, čímž omezil práva dotčených osob, protože jim de facto zkrátil lhůtu pro podání stanovisek.

·         Namísto vypořádání s nedostatky dokumentace v kapitole o emisním zatížení, posudek nalezené chyby opravuje, upravuje a dokonce laicky mění celý postup výpočtu. Jedná se o výše zmíněnou opravu tabulky ze str. 118 dokumentace, o níž tvrdí, že se ve výpočtech imisí neprojeví. Závažnějším pochybením však je, že odhalenou chybu nezahrnutí emisí z motorových zkoušek napravuje tím, že ponižuje hodnoty ostatních emisí z dokumentace tak, aby výsledné hodnoty byly stejné! Odůvodňuje to rezervou, údajně do výpočtů zahrnutou.

·         Namísto požadavku přepracování dokumentace z důvodů nové legislativy v oblasti rozptylových studií (Vyhl. 415/2012 Sb.) ukládá investorovi zpracovat tyto studie řádně v další projektové dokumentaci. To je nesmyslný požadavek, protože není jisté, že vůbec nějaká další dokumentace bude provedena. V případě že ano, muselo by se jednat již o stavební řízení po případném kladném stanovisku EIA, takže nová studie by neměla žádný smysl. Právě proto má posudek jakožto poslední dokumentační krok procesu EIA jasně deklarovat, zda předložená dokumentace vyhovuje nebo ne, nikoliv ukládat nějaké „opravné“ úkoly, které navíc v dalším správním řízení nemají žádnou právní sílu. Totéž se týká i kapitol Odpadní vody, Odpady, otázky MUK D8 a dokonce i Hlukové studie, kde autor posudku postupuje stejně.

·         Zatímco u všech ostatních kapitol kopíruje posudek kompletní znění dokumentace, u kapitoly Zdravotní rizika jsou některé odstavce zcela vynechány. Kupodivu jsou to právě ty, které poukazují na zvýšená rizika vč. zvýšeného počtu ohrožených obyvatel. Tím se dopouští zatajování údajů, rozhodných pro konečné posouzení a tím protizákonného neobjektivního posouzení dokumentace. Pozoruhodné je i opakování známé účelové fráze, že hlukové limity nejsou stanoveny pro ochranu obyvatel, ale že jde o hodnoty akceptovatelného rizika poškození zdraví. Přitom by posudkář měl podle našeho názoru vystupovat jako ochránce životního prostředí a zdraví občanů – alespoň za to je snad státem placen?

·         Nebyly dodrženy termíny procesu EIA, posudek byl zveřejněn s cca 1,5 ročním zpožděním oproti ustanovení zákona.

 

Ke stanovisku zpracovatele posudku EIA:

Autor posudku konstruuje složité a nerealizovatelné požadavky, které na papíře vypadají jako jeho upřímná snaha o péči o životní prostředí a občany, ve skutečnosti však pouze tvoří mlhu, ve které se jakékoliv úsilí o jejich ochranu ztratí.

Jde o již dříve uvedené nesmyslné požadavky na pozdější nové studie (rozptylová, akustická) a definování jakéhosi složitého a nerealizovatelného systému monitoringu s nepoužitelnými výstupy.

Dále se jedná o požadavek OHP, které je dle zákona pro letiště Vodochody nepotřebné. Dle posudku je OHP nutné pro ochranu občanů a jejich majetku, přičemž autorovi je nepochybně známo, že přesný opak je pravdou. Zajisté zná ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., vč. připravované novely, které naopak legalizují až možné vyvlastnění majetku uvnitř OHP – což dokládá úmyslně neúplná citace těchto ustanovení, která právě podstatné části zamlčuje.

Posudek stanovuje (str. 112) parametry kapacity a provozu letiště, které nesouhlasí s údaji dokumentace (viz výše), čímž ji protizákonně mění.

Posudek z neznámého důvodu obsahuje jakási pravidla provozu letiště (navrhuje organizační a provozní řád? str. 113 a další), což podle našeho názoru není předmětem posuzování dokumentace – opět se jedná o její nezákonné doplňování, zejména proto, že neodpovídá přesně příslušným kapitolám dokumentace. Posudek má hodnotit, zda záměr letiště dle předložené dokumentace má nebo nemá negativní vliv na životní prostředí, nikoliv definovat opatření, která vzbuzují dojem o jeho minimalizaci. V každém případě všechny zde uvedené podmínky a přísliby jsou pouhými proklamacemi a neexistuje žádná záruka, že by byly vůbec realizovány, dodržovány a účinně kontrolovány. Jejich dodržování by nebylo možno jakkoliv, ani soudní cestou, vymáhat.

 

ZÁVĚR

 

Předložený posudek rezignuje na:

·         Ochranu životního prostředí a obyvatel.

·         Objektivní a úplné posouzení dokumentace vč. připomínek.

·         Závazné termíny dle zákona.

·         Úplnost vypořádání s připomínkami.

·         Prověření údajů z připomínek a jejich akceptaci.

·         Odmítnutí bagatelizace negativních vlivů, obsažené v dokumentaci.

 

Posudek naopak:

·         Úmyslně zatajuje skutečnosti, přispívající k negativnímu hodnocení záměru.

·         Neuvádí ani jedinou podstatnou výhradu k údajům dokumentace, přičemž jich prokazatelně jsou desítky.

·         Doplňuje a opravuje nezákonným způsobem dokumentaci.

·         Formou zbytečného kopírování celých kapitol dokumentace do posudku (s výše uvedenou výjimkou) činí posudek nepřehledným.

 

Z výše uvedených důvodů prohlašujeme, že posudek nebyl zpracován v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., že naopak tento zákon závažným způsobem porušuje. Proto požadujeme, aby tento posudek byl v rámci procesu EIA

 

ODMÍTNUT

 

jako nezákonný a aby k jím navrhovanému stanovisku nebylo přihlíženo. Naopak navrhujeme, aby MŽP k danému záměru Letiště Vodochody vydalo

 

NEGATIVNÍ STANOVISKO

 

a celý záměr byl zamítnut.

 

V Bašti 13. 6. 2013                                                                           Ing. Petr Utěkal

                                                                                                          předseda OS Klidná Bášť