Klidná Bašť logo

Stanovy

Stanovy z.s. Klidná Bašť
Stanovy zapsaného spolku

 

STANOVY

 Zapsaného spolku „Klidná Bašť, z.s.“

 I.

 Název spolku

 Název spolku je „Klidná Bašť, z.s.“

  

II.

 Sídlo spolku

Sídlem spolku dle čl.I je Na Návsi 1, 250 65 BAŠŤ.

 

III.

Cíl činnosti spolku

Základními cíli spolku jsou:

a) Ochrana přírody a krajiny

b) Zabránit přestavbě letiště Aera Vodochody na veřejné dopravní letiště dle záměru investora (investiční uskupení PENTA Investments) a stát se účastníkem příslušných stavebních a jiných řízení.

Zdůvodnění:

Uvažovaná přestavba má sloužit výhradně k dosažení zisku investora (PENTA Investments), protože není žádný jiný objektivní důvod k její realizaci. Spolek Klidná Bašť je názoru, že nikdo nemá právo dosahovat zisku na úkor ničení života tisíců obyvatel přilehlého okolí a životního prostředí (extrémní nárůst hluku a škodlivých emisí), ke kterému by nevyhnutelně došlo.

 

IV.

Práva a povinnosti členů spolku

 Členové spolku mají právo:

  • Účastnit se zasedání z.s. a jeho akcí
  • Volit a být volen do orgánů z.s.
  • Být informován o všech činnostech a úkonech z.s., jakož i o jeho hospodaření

  Členové spolku mají povinnost:

  • Plnit Stanovy z.s. a usnesení jeho orgánů
  • Podporovat činnosti, vedoucí ke splnění záměru z.s.

  

V.

 Orgány spolku

  • Valná hromada: Nejvyšším orgánem z.s. je valná hromada, která se koná zpravidla jednou ročně. Valnou hromadu svolává předsednictvo. Předsednictvo svolá valnou hromadu i na žádost jedné třetiny členů. Do pravomocí Valné hromady patří schvalování zásadních dokumentů z.s., zejména Stanov a jejich změn, dále pak rozhodnutí o případných změnách nebo zániku z.s.
  • Výbor z.s.: Výbor z.s. v počtu nejméně 3 osob je volen valnou hromadou. Do jeho pravomocí patří běžná agenda z.s., která není vyhrazena Valné hromadě.
  • Předseda: Předseda je volen výborem z.s. z jeho členů. Má právo jednat za z.s.
  • Kontrolní komise: Kontrolní komise je volena valnou hromadou v počtu 3 osob.

  

VI.

 Hospodaření

 Sdružení hospodaří v rámci platných zákonů, vede daňovou evidenci, popřípadě účetnictví. Zdrojem příjmů z.s. jsou příspěvky členů, případně sponzorské dary.

 Z.s. užívá příjmů výhradně k účelům, směřujícím k plnění záměru z.s. a k pokrytí nákladů, spojených s administrativou.

 Hospodaření podléhá kontrole Kontrolní komise.

  

Toto znění Stanov bylo schváleno Valnou hromadou Občanského sdružení Klidná Bašť, jehož je Zapsaný spolek Klidná Bašť právním nástupcem ze zákona, dne 24. října 2007.

  

Ing. Petr Utěkal

 předseda z.s.